Edictes

Exercici: 2024 Bop: 136-0 Edicte: 6221 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3CE 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 133-0 Edicte: 5963 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Informació pública de la memòria tècnica i econòmica de les actuacions puntuals de millora per la seguretat i instal·lació de tanques de protecció o senyalització del camí de Sant Miquel de Terrades als Masos de Calabuig
Exercici: 2024 Bop: 129-0 Edicte: 5875 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació definitiva de la plantilla de personal de l'exercici 2024. Agrupació amb Pontos
Exercici: 2024 Bop: 115-0 Edicte: 5166 AJUNTAMENT DE TERRADES - Delegació de determinades funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4906 AJUNTAMENT DE TERRADES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 102-0 Edicte: 4483 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla per a l'exercici 2024 i constitució de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretari-ària interventor-a amb el municipi de Pontós
Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4297 AJUNTAMENT DE PONTÓS - Informació pública de l'aprovació inicial de la dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis de Vilajuïga i Pontós, constitució d'una nova agrupació entre els municipis de Pontós i Terrades i creació i classificació del lloc de treball de secretaria de l'agrupació reservat a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció
Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4180 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3CE 4/2024
Exercici: 2024 Bop: 77-0 Edicte: 3171 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 3CE 1/2004 i 3SC 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 76-0 Edicte: 3253 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3CE 4/2024