Anualitat 2017

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L’ACCÉS DE NOVES TECNOLOGIES

Podeu veure el document fent clic aquí


CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

DESPESES CULTURALS 2017

La Diputació de Girona en sessió de la Junta de Govern del dia 16 de maig de 2017 va acordar concedir a l’Ajuntament de Terrades una subvenció d’import 4.820,00 €, amb destí a activitats culturals, dins del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017”.

NOVES TECNOLOGIES  2017

La Diputació de Girona en sessió de la Junta de Govern del dia 20 de juny de 2017 va acordar concedir a l’Ajuntament de Terrades, Expedient  2017/2507, una subvenció d’import 591,76 €, per facilitar l’accés a les noves tecnologies, campanya 2017.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER DESPESES CORRENTS OBLIGATÒRIES, ANY 2017

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Terrades una subvenció d’import 7.393,40 € amb destí al finançament de despeses corrents obligatòries, concretament enllumenat públic, dins del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2017.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER ACTUACIONS EN CAMINS RURALS I MATÈRIA FORESTAL, ANY 2017

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Terrades, dins del programa de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017, una subvenció d’import 1.931,97 € per arranjament de camins rurals i una subvenció de 482,99 € per sega de marges.


OBRES COMPLEMENTÀRIES DE SERVEIS EN ZONA VERDA

S’han executat les obres complementàries a una instal·lació de sanejament i petites actuacions a serveis a la zona verda de la plaça Major de Terrades, consistents en: tall i demolició de paviment amb tractament de runes, formació de pou i instal·lació de col·lector i reposició del paviment asfàltic.

Aquesta obra ha estat realitzada per l’empresa Salvador Serra, S.A., amb un cost d’11.051,72 €.

La Diputació de Girona finança el 100% del cost d’aquesta inversió, dins del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2017.