Consulta pública – Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als seus usos

Consulta pública sobre la futura ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera de Terrades.

L’Ajuntament de Terrades té interès a tramitar l’aprovació d’una nova ordenança municipal per a establir i regular mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera, segons model facilitat als ajuntaments per l’Agència Catalana de l’Aigua.

De conformitat amb l’art. 133.1 de la Llei 39/22015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), amb l’objectiu de promoure la participació dels interessats en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter previ a la tramitació i aprovació de la dita ordenança, cal recaptar l’opinió dels ciutadans, organitzacions i associacions, així com de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, que vulguin participar-hi sobre les qüestions següents:

  1. PROBLEMES QUE ES PRETENEN RESOLDRE AMB LA NOVA ORDENANÇA REGULADORA

El Districte de Conca Fluvial de Catalunya ha sofert en les darreres dècades diversos episodis de sequera, alguns dels quals han arribat a amenaçar el subministrament d’aigua a les poblacions. De forma més recent, s’està evidenciant que les sequeres són un fenomen de caràcter cíclic, que estan tenint greus afectacions en la garantia de la prestació del servei d’abastament d’aigua domiciliari de competència municipal.

La Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres objectius, l’establiment d’un marc per a la protecció de les aigües superficials continentals, les aigües de transició, les aigües costaneres i les aigües subterrànies que contribueixi a pal·liar els efectes de les sequeres, de manera que, al seu torn, ajudi a garantir un subministrament suficient d’aigua en bon estat (art.1.e) i articula la planificació com l’instrument per a assolir els referits objectius (art.11 i 13).

En el cas de les conques internes de Catalunya, d’acord amb la regulació europea i les habilitacions establertes a l’article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional, l’article 24.3 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i l’article 29 del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022 a 2027, aprovat per Decret 91/2023, de 16 de maig, en situació de sequera s’apliquen les determinacions contingudes al corresponent pla especial d’actuació en situacions de sequera, que inclou les normes d’explotació dels sistemes per a fer front als episodis de sequera i les mesures a aplicar en relació amb la utilització dels recursos hídrics en els diferents escenaris de sequera. Aquesta regulació s’emmarca en la competència exclusiva en matèria d’aigües que pertanyin a les conques hidrogràfiques intracomunitàries que l’article 117.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat de Catalunya i que inclou, també, les mesures extraordinàries en cas de necessitat per garantir el subministrament d’aigua.

En el mateix sentit, l’article 4 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, reconeix a la Generalitat les competències en matèria de planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, d’ordenar els recursos i aprofitaments hídrics, la determinació de la política d’abastament, la coordinació de les administracions actuants i la promoció i l’execució de les actuacions de política hidrològica que són necessàries per pal·liar els dèficits i desequilibris que hi ha a Catalunya.

D’acord amb aquest marc normatiu, en l’actualitat les mesures aplicables en situació de sequera s’estableixen en l’Acord GOV 1/2020, de 8 de gener, pel qual s’aprova el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera ,sens perjudici de la resta de normativa que pugui ser objecte d’aprovació, com ara el Decret llei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya i la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional de Catalunya.

L’esmentat Pla de sequera estableix una sèrie de limitacions i restriccions al consum d’aigua per determinats usos en les fases de sequera hidrològica (estat d’alerta, excepcionalitat o emergència) que es declarin per la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua, fixa dotacions màximes per al subministrament d’aigua a poblacions, estableix que les administracions competents en la gestió del servei d’abastament domiciliari tenen el deure de vetllar pel compliment de les limitacions que s’estableixin en l’ús de l’aigua per a abastament de població així com l’habilitació als ens locals, com a titulars de drets d’aprofitament d’aigua per a ús d’abastament urbà, per dictar limitacions de consum als seus abonats, a fi d’assolir les reduccions necessàries en els consums globals del servei.

És evident que en un context d’escassetat de recursos hídrics és necessària la col·laboració de totes les administracions implicades i altres entitats que prestin el servei, alhora que l’esforç i la participació de la ciutadania, per tal de promoure conductes associades a l’estalvi de l’aigua i minimitzar el risc de desabastament de la població.

Així, atesa la incidència directa de la regulació dels usos de l’aigua en situació de sequera en l’àmbit de la prestació del servei de subministrament d’aigua de competència municipal, és necessari regular les mesures aplicables al servei i als seus usuaris en situació de sequera, amb la finalitat de garantir el control, el compliment de les dotacions màximes i de la resta de limitacions aplicables a l’ús de l’aigua en cada escenari de sequera.

En compliment de l’anterior, amb els objectius de protecció del medi, de garantir l’ús racional de l’aigua, de garantir la prestació del servei de subministrament d’aigua a la població i de dotar a l’Ajuntament de les mesures necessàries per fomentar l’estalvi en els consums d’aigua i regular els usos de l’aigua en el municipi en situació de sequera, es pretén aprovar l’ordenança que contemplarà un seguit de limitacions particulars, pensades per als municipis de les conques internes de Catalunya; i tot això, a l’empara de les competències en matèria d’abastament d’aigua potable i d’acord amb la potestat per dictar ordenances en l’àmbit de les competències municipals, establerta a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i al text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.


  1. NECESSITAT I OPORTUNITAT PER A LA SEVA APROVACIÓ

És necessària una ordenança que reguli les mesures per fomentar l’estalvi en els consums d’aigua i regular els usos de l’aigua en el municipi en situació de sequera.


  1. OBJECTIUS DE L’ORDENANÇA

Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels usos de l’aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable de competència municipal i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera.

Aquesta ordenança s’aplicarà durant els períodes de sequera declarats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Durant l’àmbit temporal d’aplicació d’aquesta ordenança, restaran en suspens totes aquelles prescripcions contemplades en altres ordenances, reglaments de servei o clàusules contractuals del subministrament d’aigua que s’oposin a l’establert en aquesta ordenança.


  1. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO REGULATÒRIES

No es contemplen o conceben altres solucions alternatives, o possibles que l’aprovació d’una ordenança que ha de regular els usos de l’aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable, de competència municipal, i per fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera.


Els ciutadans, les organitzacions i les associacions afectades que vulguin participar en la consulta prèvia poden fer arribar a l’Ajuntament les seves opinions o aportacions en el termini de 20 dies hàbils des de la data de publicació a la web municipal, a través de les vies de participació següents:

  1. a) Per correu electrònic, a l’adreça ajuntament@terrades.cat. A l’assumpte cal indicar «Consulta pública prèvia sobre l’aprovació de la nova ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera».
  2. b) Presencialment, mitjançant el model d’instància genèrica dirigit al Registre General de l’Ajuntament de Terrades.
  3. c) Telemàticament, mitjançant el model d’instància genèrica de la seu electrònica de l’Ajuntament (que trobareu a la web terrades.cat).

Tercer: Aclarir que, com s’ha dit abans, el document amb el què treballarà l’ajuntament serà el model d’ordenança que ha posat a disposició dels ajuntaments l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).